TOPlist

Napsal: Správce říše | Kategorie: Knihovna
Dne: 19.09.2012 13:41:32 FBJazyk kočovných kmenů IV.část

Autor: Marina Vista Verde

pozn. Jazyk je všeobecná elfština tak doufám, že nikdo nebude naštvaný

 

Pozdravy

Překlad

Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání dvou lidí) Elen síla lúmenn' omentielvo
Hvězda svítí na hodinu našeho dalšího setkání (setkání více lidí) Elen síla lúmenn' omentielmo
Dobrý/-é (den / ráno / večer) Mára (rë / arin / undómë)
Zdar! Sláva! Aiya!
Bylo to příliš dávno Né yonta yárë
Mé srdce zpívá o tom, že tě chce spatřit Órenya linda cenwelyo
Jsem rád/a, že se setkáváme (2 lidé) Nányë alassëa omentielvanen
Jsem rád/a, že se setkáváme (více lidí) Nányë alassëa omentielmanen
Vítej/te! Mantúlië!
Přátelé! Nildor! / Nildi!

Rozloučení

Překlad

Dobré větry Márë súli
Sbohem Namárië
Nashledanou / Sbohem, do příštího setkání Namárië, tenn' enomentielva
Uvidíme se... Tenn' enomentielva
Mnoho pozdravů Rimbë ayali
Dobrý/-é/-ou (den / večer / noc) Mára (rë / undómë / lómë)
Úspěšný lov Alarwa raimë
Ať listy tvého stromu života nikdy nezhnědnou Nai lassi cuilornelyava úlúmë hestuvar
Nechť se vítr opře do vašich plachet Nai súlë súyuva lannilyannar
Ať jsou tvé stezky zelené a vánek do tvých zad Nai tielyer nauvar laiquë ar hwesta aldamolyanna
Ať jsou tvé cesty zelené a zlaté Nai tielyer nauvar laiquë ar laurië
Mé srdce bude plakat, dokud tě znovu nespatří Órenya nainuva tenn' encenuva le
Sladkou vodu a lehký smích do našeho příštího setkání Lissë nén ar moica lálë tenn' enomentielma (enomentielva - mezi dvěma lidmi)
Do příštího setkání Tenn' ento omentuva le
Až na potom Tenn' ento

Poklony

Překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťasten Oi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečník Nályë taura ohtar
Jsi zručný lučišník Nályë curu quingaro
Jsi krásný/-á Nályë vanima
Dobře jsi udělal/-a Carnelyë máravë
Tvá krása jasně září Vanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lví Indolya ná ve ráva

Urážky

Překlad

Zbabělý(-í) pse (psi) Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel) Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel) Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka) Auta miquva orco
Nenávidím tě Tevinyë le
Naslouchej mému smíchu Lasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusy Úvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba) Yondo lócion
Jsi otrokem své představivosti Nályë mól nausëlyo
Hnusíš se mi Le feuya nin
Jsi škaredý Nályë úvanima
Tvá hlava je prázdná Cárelya ná ronta

Obecné otázky

Překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo? Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)? Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)? Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)? Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi? Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)? Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)? Vestalyë?
Mluvíš elfsky? Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat? Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)? Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)? Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho? Manen andave?
Jak? Manen?
Dlouhá cesta? Anda tië?
Půjdeme (na lov)? Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno? Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš? Ma tánalyë?
Co jsi říkal? Ma quentelyë?
Co (za to) chceš? Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal? Ma tannelyë?
Co je to? Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle? Ma ná sinat?
Co? Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)? Malúmë autalyë?
Kdy? Malúmë?
Odkud jsi (jste)? Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)? Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)? Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)? Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme? Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo? Mallo túles?
Kde je sraz? Massë ná omentië?
Kde? Massë?
Který? Ma?
Kdo je vůdce? Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)? Ma (ná / né) ta?
Kdo? Man?

Obecná zvolání

Překlad

Ah! Ach! Ai!
Hle! Sláva! Aiya!
Konečně! Yallumë!
Hle, hory mého domova! Aiya, oronti márinyo!
Den přišel! Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí! Auta i lómë!
Den zas přijde! Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách! Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!) Yé!
Ano! Tancavë!
Ne! Lau!
Děkuji! Díky! Hanta!
Děkuji mnohokrát! Hanta rimbevë!
Je to past! Ta ná neuma!
Podívej(-te)! Ela!
Teď! Sí!
Ó! A!
Jdi (Jděte) pro to! Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)! Tapa (ta)!
To bolí! Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže Nai árë laireo caltuva falassinnar

Obecné příkazy

Překlad

Slyš! Poslouchej! Lasta!
Nedělej to! Ava cárë!
Stůj! Přestaň! Hauta!
Otevři (se)! Panta!
Á! Našel jsem (to)! Yé! Utúvienye(s)!
Chvála! Laita!
Buď(-te) potichu (zticha) Nai quildë
Zůstaneme zde Maruvalmë sinomë
Pojď(-te) sem Tula sinomë
Jdi (Jděte) Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohni Tula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je) Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strach Ava aista
Chraň(-te) je Varna te
Pronásleduj(-te) (je / to) Roita (te / ta)
Dej(-te) mi to Anta ta nin
Jdi (Jděte) pryč Auta
Zmiz (-te) Heca
Následuj(-te) mě Hilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou) Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te) Alaca
Zabij(-te) (to / ho) Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor! Tira!
Nauč se svá kouzla (zde) Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tady Quila sinome
Vezmi (Vezměte) si to Mapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověst Nyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi první Linna yesta

Ostatní obecné fráze

Překlad

Já nemluvím quenijsky Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny) Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání Nés írenya
Až (tady) skončím/-e Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod Tullë
Hodně štěstí Host' alassë
Vem(-te) místo Hara sinomë
Podrž mi to Mapa sina nin
Jdu do postele (spát) Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci Lá merenyes
Mám žízeň Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem Nányë lendur
Nemám zájem Umin tira
Našel jsem to Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad) Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás) Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel! Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát) Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu) Merenyë (limpë / miruvórë)
Ustupuji Lavanyë
Když si přeješ(-jete) Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přání Nés írenya
Pohledný / Ošklivý Vanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečem Quinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle) Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám) Hantanyë len
To nebylo dobré Úmes mára
Bude toho dost (bude to stačit) Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřet Ammára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunci Axor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvě Undulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteli Mantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlí Mantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) mě Quellelyë ni
Tvoje (Vaše) volba Cilmelya

Kladná oslovení

Překlad

Starodávný/-á(-í/-é) Yára
Vousatý/-á(-í/-é) Fangarwa
Nepřítel mého nepřítele Cotumo cotumonyo
Přítel mého přítele Nildo nildonyo
Přítel(Přátelé) Nildo(r)
Malý otec (dospělý trpaslík) Pitya atar
Láska mého života Melmë cuilenyo
Milovaný/-á(-í/-é) Melda(-ë)
Věrný/-á(-í/-é) Vórima(-ë)
Čestný/-á(-í/-é) Faila(-ë)
Mocný/-á(-í/-é) Meletya(-ë); Taura(-ë)
Můj/Má drahý/-á Meldanya
Můj šampión Aratonya
Můj/Má přítel/-kyně Nildanya
Mí přátelé Nildinyar
Má paní Herinya
Můj pane Herunya
Čistý/-á(-í/-é) Poica(-ë)
Krátký/-á(-cí/-é) Sinta(-ë)
Velký/-á(-cí/-é) Alta(-ë)
Udatný/Chrabrý/Statečný/-á(-í/-é) Verya(-ë), Canya(-ë)
Jasnovidný/-á Tercenya
Moudrý/-á(-ří/-é) Nolda(-ë), Istima(-ë)
Pozn.: pokud se příd. jméno používá jen jako samotné oslovení, koncovka není (-ë) ale (-ar) Např.: Stateční přátelé! = Veryë nildor!
ale oslovení Věrní! = Vórimar!

Negativní oslovení

Překlad

Odporný/-á(-í/-é) Saura(-ë)
Zlostný/-á(-í/-é) Aharwa(-ë)
Krevsající (pl.) Sercesusúcala(-ë)
Temný/-á(-í/-é) Morna(-ë)
Prolhaný/-á(-í/-é) Fúrima(-ë)
Nechutný/-á(í/-é) Yelwa(-ë)
Obávaný/-á(-í/-é) Rúcima(-ë)
Zlý/-á(-í/-é) Ulca(-ë)
Strašný/-á(-í/-é) Aica(-ë)
Nepoctivý/-á(-í/-é) Raica(-ë)
Nepřátelský/-á(-ští/-é) Cotya-(ë)
Ledový/-á(-í/-é) Helca(-ë)
Neduživý/-á(-í/é) Engwa(-ë)
Dravý/Zbrklý/-á(-í/-é) Hravan(i)
Můj nepřítel (Mí nepřátelé) Cotumonyar
Starý/-á(-ří/-é) Yárëa(-ië); Yerna(-ë)
Mlčenlivý/-á(-í/-é) Quildima
Trýznitel(-é) Nwalmo(r)
Vzpurný/Neochotný/-á(-í/-é) Avar(i)
Divoký/-á(-cí/-é) Hravan(i)

Válečné pokřiky

Překlad

Smrt našemu nepříteli (našim nepřátelům)! Fírë cotumonyan (cotumonyain)!
Smrt nepříteli (nepřátelům) Elfů! Fírë cotumon (cotumoin) Eldaron!
Budu tě/vás pronásledovat do smrti a dál Roituvanyë tye tenn' qualmë ar ento
Smrt skřetům ! Fírë orquin!

Kouzla

Překlad

Mrak smrti Lumbo fírëo
Rozptyl kouzla Winta lúci
Duševní rozštěp Hyanda ósanwëo
Kulový blesk / Ohnivá koule Corna íta / Nárëa coron
Štít Turma

Světové strany

Překlad

Sever Formen
Jih Hyarmen
Východ Rómen
Západ Númen

Povolání

Překlad

Sicco (dosl. "krvavý stín") Sercelëo
Bard Lindo
Druid Taurendil
Hraničář Taurohtar
Zloděj (dosl. "ruka stínu") Málëo
Válečník Ohtar
Šermíř Macar
Kouzelník Istar

Rasy

Překlad

Elf Quendë, Elda (vznešený elf)
Kentaur Roccatan
Trpaslík Casar, Nauco
Skřítek Picinauco
Půlčík, Hobit Perino
Půlelf Perelda
Člověk Atan
Ork, Skřet Orco

Dny v týdnu

Překlad

Pondělí Elenya
Úterý Anarya
Středa Isilya
Čtvrtek Alduya
Pátek Menelya
Sobota Valanya
Neděle Ëarenya

Svátky

Překlad

První den roku Yestarë
Poslední den roku Mettarë

Zájmena

Překlad

já - mně - můj ni / konc. -nyë - nin - konc. -nya
ty - tobě - tvůj le / konc. -lyë - len - konc. -lya
on - jeho so / konc. -ro - konc. -rya
ona - její së / konc. -rë - konc. -rya
to - toho ta / konc. -s - konc. -rya
my - nás - náš me / konc. -mmë - men - konc. -mma
vy - vás - váš konc. -lyë - tye - konc. -lya
oni, ony, ona - je - jejich konc. -ntë - te - konc. -nta
kdo man
tento, ten apod. sina
tamten, tamhleten apod. tana
tito, tyto apod. sinë
tamti, tamty apod. tanë


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše