TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Knihovna
Dne: 08.06.2013 00:54:53 FBBratrstvo

Autor: Madeton

1) Obecně

Bratrstvo je společenství prastaré víry, která přišla společně s prvními alagaesijskými lidmi. Postupem času se měnila, vzrůstala nebo naopak utichala, ale vždy přežila. Členy Bratrstva se původně stávali pouze muži, ale později vznikla jeho odnož, která přijímala i ženy. Bratři, kteří žili a vzdělávali se na odděleném Ostrově, působili mezi lidmi především jako léčitelé a ochránci.

 

2) Víra a zásady

I padl na kolena a sklonil hlavu k zemi, protože cítil tu velikou moc.

„Kdo jsi?“ zeptal se.

„Jsem stvořitel stvořitelů,“ odpověděl Hlas, „Pán všech bohů.“

z knihy Adanmar

Bratři věří v boha, jehož jméno je vytesáno na skále Ostrova – ovšem, v šifře tak dokonalé, že ji dodnes rozluštilo jen málo lidí. Jelikož je tedy toto jméno téměř neznámé, používá se označení Hlas, nebo častěji jeho obdoba z jazyka kočovníků – Óma.

Óma je údajně, jak už je patrné z ukázky z posvátné knihy Adanmar, stvořitelem těch, kteří tvoří. Podle sekty Yáranů (o které si něco povíme později), je především zosobněním smrti – posledním soudcem všeho živého.

Bratři samotní jej mají za vtělené Dobro, jehož moc poroste s tím, jak poroste víra v něj. A od tohoto se už odvíjí ono náboženství. Čím víc dobra a laskavosti mezi lidmi, tím mocnější bude Hlas.

A Až bude vymýceno všechno zlo a všichni nepraví, pak Óma zbaví svět chudoby a smaže rozdíly mezi lidmi.

Bratři svou víru nikdy nešířili násilím, což je možná jeden z důvodů, proč se nikdy nerozšířila masově. Bratrstvo také zastávalo názor, že nic a nikdo není zlý od počátku – a věřilo, že každý může být od svého zla osvobozen.

S touto vírou poněkud zamíchal příchod prvního Stína, který dosud mírumilovné Bratry donutil vycvičit se v boji. Bratrstvo tak v podstatě vyhlásilo válku černokněžníkům, z nichž Stínové vznikali. Bratři se snažili především o to, aby Stínové vůbec nevznikali – pokud pak už existovali, snažili se je zničit. Jelikož lidské síly většinou proti Stínům nic nezmohly, byli k bratrům povoláni elfové, kteří se starali o výcvik v magii, a i když většinou víru Bratrů nesdíleli, aktivně se podíleli na boji proti černokněžníkům a Stínům.

 

3) Historie

Jak už bylo řečeno, tato víra přišla do Alagaesie společně s lidmi. Až díky vynálezu písma dostala však jisté obrysy a linie.

 

Rok 2050

V tomto roce se narodila nejspíš největší osobnost v dějinách Bratrstva – prorok Mayak, člen jednoho z kočovných kmenů, muž, ke kterému Hlas údajně mluvil, a přikázal mu Bratrstvo sjednotit. Mayakovi učedníci, první Bratři, později sepsali knihu Adanmar, která je celá psaná v Mayakově jazyce.

 

Rok 2075

Mladý Mayak poprvé veřejně káže; díky jeho plamenným řečem a dobru, které koná na Ómaův příkaz, se k němu přidává víc a víc následovníků. Společně s dvaadvaceti nejbližšími odjíždí na Ostrov, kde do skály vytesá jméno Hlasu.

A Mayak pravil: „Hle, kdo rozluští toto slovo, jež je skutečným jménem našeho boha, ten ať vede mé Bratrstvo.“

„Ale bratře, což je mezi námi takový, který by toto dokázal?“ zeptal se ten, který s ním byl od počátku. Mayak řekl:

„Tak praví Óma – nebudete mít vůdce krom svého boha. Společně ať vládnou mí Bratři – ve svornosti a svobodě.“

z knihy Adanmar

Rok 2091

Přichází rozkol v bratrstvu. Jeden ze starších učedníků, Harn, se zle pohádá s Mayakem a odchází společně s pěti původními Bratry a asi třicítkou nových. Zakládá sektu Yáranů, (yár=krev), která je přesvědčena, že Óma je bohem vládcem smrti a k jeho uctívání je třeba krev - lidská. To se naprosto liší od Mayakovy představy a představy Bratrstva, která násilí a oběti na lidech odmítá.

A pak se Harn odvrátil od svého boha; uzavřel své uši před jeho svatým Hlasem.

z knihy Adanmar

 

Rok 2093

Mayak umírá; je zabit jedním z Yáranů. Koná se veliký pohřeb, ale Mayakův hrob je prázdný – Mayaka si k sobě vzal prý samotný Óma.

 

Od roku 2100 do roku 2156

Přichází zlatá éra Bratrstva. Jeho vliv je veliký, a mezi lidmi se šíří zkazky o dobru, které Bratři konají. Vychází sborník modliteb, který ještě upevní vliv této víry a tohoto náboženství mezi lidmi. Začíná se psát Kronika Bratrstva.

Také vzniká Sesterstvo – funguje v podstatě stejně jako Bratrstvo, ale Sestry mají svou základnu nikoliv na Ostrově, ale v srdci Alagaesie.

 

Rok 2156

Přichází první království lidí a víra, která káže svobodu a rovnost všech, musí logicky poněkud ustupovat. Král si je vědom moci Bratrstva, a tak ho naoko podporuje; všechny Bratry však nutí přísahat novému království věrnost.

 

Rok 2213

Bratři odmítají poslušnost novému králi, když táhne na elfy. Mnoho lidí odmítá bojovat, a přichází několik vzpour. Ta poslední je potlačena zvlášť krvavě. Bratrstvo se uchyluje znovu na Ostrov; v samotné Alagaesii zůstává jen jeho zlomek, který přijímá z Ostrova rozkazy.

Hlavní základna Sesterstva je vypálena a Sestry jsou brutálně povražděny.

 

Rok 2233

Bratr, který je královnou po smrti Semala pověřen vychovávat princeznu Gnés, zklame – neunese princezninu smrt a sám se zabije. Bratrstvo v očích lidí stále ztrácí na popularitě.

 

Rok 2234

Po dohodě královny Riadny s Jezdci a počátku lidských Jezdců začíná Bratrstvo spolupracovat na výchově a výuce mladých Jezdců, většinou ještě skoro dětí. Většina nových lidských Jezdců se tak stává věřícími Bratry.

 

Roky 2234 až 3012

Druhé zlaté období Bratrstva. Víra znovu získává na popularitě, a zdá se, že království vedenému Jezdci a Bratry nemůže nic ublížit. Bratři se aktivně zapojují do bojů proti černokněžníkům, a varují lid před ovládáním duchů a démonů.

 

Rok 3012

Je vybrán mladý Jezdec Galbatorix. Odmítne bratrskou víru, ale i přesto se na jeho výuce podílí i několik Bratrů. Jeden z nich, Vande, varuje Jezdce před potenciální ničivou silou toho chlapce. Nikdo mu nevěnoval pozornost.

 

Rok 3153

Galbatorix přichází o svou tmavomodrou dračici. Žádá o nové vejce, ale není mu vyhověno. V této záležitosti už měl prsty kromě Oromise i bratr Vande. Když mladý jezdec nedostal, co chtěl, vzal si to násilím. Ukradl starším černé vejce a za pomoci magie ho donutil, aby se pro něj vylíhlo. Poté se prohlásil za vládce celé Alagaesie.

Bratrstvo se stáhlo na Ostrov, jehož polohu nový král neznal. Galbatorix hluboce nenáviděl Bratry – téměř stejně jako Jezdce, a sliboval jim jejich zničení.

Víra v Alagaesii postupně mizela.

 

Rok 3212

Po zradě bratra Garena, který se stal Galbatorixovým věrným služebníkem, je prozrazen Ostrov. Královi lidé v čele s Jezdcem Morzanem na ostrově vyvraždí poslední zbytky Bratrstva, vypálí knihovnu a poničí Velký Chrám. Chtějí zničit i skálu, do níž je vyryto jméno Hlasu, ale ta odolává všem magickým i jiným útokům, proto ji nakonec nechají být.

Přežilo pouze pět bratrů – čtyři proto, že byli zrovna mimo Ostrov a pátý, Madeton, jelikož měl zkrátka štěstí, nebo ho snad opatroval samotný Óma.

V tom okamžiku začala pro Bratrstvo zatím nejstrašnější a nejtemnější doba ze všech.

I řekl Óma: „Přijde den, kdy tma zvítězí nad světlem; však nebojte se, drazí – světlo znovu povstane ve vás.“

z knihy Adanmar

 

4) Schopnosti Bratrů

Společně s místem v Bratrstvu přicházely také specifické schopnosti – a zodpovědnost. Každý z bratří v době, kdy už spolupracovali s Jezdci, byl cvičen v boji – většinou s jednoručním mečem a štítem. Důležitá byla také lukostřelba.

Jelikož se do Bratrstva čím dál častěji dostávaly děti původu půlefského, které byly nadané na magii, muselo se začít s výukou ovládání tohoto talentu. Učila se hlavně kouzla léčivá.

Pak každý z mladších, kteří byli do Bratrstva přijímáni, musel v jazyce lidí na svou čest přísahat, že kouzla svá a moc bude používat jen v zájmu dobra a víry své.

z Kroniky Bratří

Byly tu ovšem také zvláštní, nevysvětlitelné schopnosti, které se pojily se sílou víry. Z nich k nejzajímavějším patří tyto:

 

Klid – Bratři věřící v dobro tak silně, že jím zaplašili zlo, mohli tuto schopnost využívat k „vymýtání“ démonů a osobního zla z myslí druhých. Klid nemá nic společného s magickou

silou, jde skutečně pouze o sílu víry. Pokud je zlo, s nímž Klid bojuje, příliš veliké, dostává se dárce Klidu i obdarovaný do jakéhosi transu, ve kterém si obdarovaný svou svobodu vybojuje ve vlastní mysli. Ti, kteří jsou Klid schopní darovat, jsou před zlem chráněni svou vírou dokonale – Stínové se jich například nemohou ani dotknout. Tohle, bohužel, neplatí u obdarovaných.

 

Síla – požehnání Bratrů pro boj se Zlem. Dar Síly vlévá do srdcí obdarovaných podivnou odvahu; obdarovaní v boji téměř necítí bolest a je velmi těžké je porazit. Této schopnosti se hojně využívalo při bojích proti černokněžníkům a Stínům.

 

Ochrana – Často se stává, že záleží-li Bratrům velmi na jiných – přátelích, rodině, blízkých… - vycítí, má-li se jim něco stát, něco zlého a v okamžicích, kdy je jejich drahým ubližováno, cítí i jejich bolest a hrůzu smrti. Tato schopnost je ovšem Bratry považována spíš za prokletí než dar.

 

5) Symboly Bratrstva a jeho víry

Jak už bylo řečeno kdesi v úvodu, Bratři měli přísný zákaz Ómu jakkoliv zobrazovat. Proto monumentální Velký Chrám, jehož žalostné zbytky dodnes stojí na Ostrově, byl téměř bez zdobení.

V nejlepších dobách Bratrstva stávaly malé kaple ve skoro každé vesnici, ovšem dnes, v době Galbatorixova království, už jich zbylo opravdu jen málo (a zničený Velký Chrám patří k těm nejzachovalejším).

Jediné, a to nejdůležitější, co mohlo zdobit chladné bílé stěny chrámů, byl symbol, který vyryl Mayak do skály pod onen šifrovaný nápis, který má být jménem Ómy.

Pozdějším, ale neméně důležitým symbolem, hlavním znakem Bratrstva, se stal jiný symbol – zobrazení rituálního nože, kterým byl zabit Mayak, a k němu písmena Ó, M, A ósanwë (mysl) mírë (klenot) alya (vzkvétající), písmena, která zároveň tvoří jediné povolené jméno boha Bratrů – Óma, Hlas. Tento symbol se nacházel ve svých různých obdobách všude na Ostrově, a byly jím opatřeny zbraně i štíty Bratrů.

Heslo Mysl – klenot vzkvétající se stalo heslem Bratrstva, které přetrvalo až do dnešních dnů.

A když Mayakovo srdce zrádcem probodené uhodilo naposled, ozval se mocný hlas Ómaův: „Hle, od této chvíle neuslyší nikdo hlas svého boha, dokud nepřijde den poslední. Vždy bude s vámi váš bůh – však vždy bude mlčet, neboť truchlí a rmoutí se pro tento zlý čin. Proto neposlouchejte ty, kdo tvrdí, že mne znají; jejich slova jsou lží. Vězte, přijde den, kdy zlo bude zničeno. Tehdy bude tento strašný čin odpuštěn.“

Pak slunce zakrylo si tvář a svět se na pět dní ponořil do tmy. Od toho dne Óma mlčel.

Ale my, Bratři Mayakovi, nikdy nezapomeneme na dobro a sílu, které nám Mayak a jeho bůh dal, a svatou víru budeme šířit dál.

závěr z knihy Adanmar


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše